طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی

در صنعت پرورش ماهی با توجه به نوع هدف و شرایط آبی آن منطقه، سازه ها طراحی و اجرا می شوند. بعد از بررسی زمین و محاسبات فنی صورت گرفته مرحله بعدی ایجاد تغییرات نهایی و تایید نقشه فنی می باشد که توسط تیم فنی طراحی می شود و شامل تمامی اجزای سازه پروژه پرورش ماهی می باشد. نقشه فنی توان تولیدی مزرعه شامل تعداد تولید تخم_ لارو ماهی_ تعداد و ظرفیت تولید بچه ماهی و ماهیان مولد و غیره و همچنین محاسبه هزینه های دقیق تولیدی و مشخصات کامل حوضچه ها و بررسی های کامل اقتصادی و هزینه ها است.