کاتالوگ فارسی

کاتالوگ فارسی شرکت آبزیکو

کاتالوگ فارسی آبزیکو

شرکت آبزیکو به عنوان تولید کننده و ارائه دهنده خدمات شیلاتی از سال 1392 فعالیت خود راآغاز نموده و با استفاده از تیم حرفه ای از متخصصان حوزه های مرتبط توانست قدم های علمی و عملی موثری در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های آبزی پروری کشور بردارد.
برخی از توانمندی ها، تولیدات و خدمات آبزی پروری شرکت آبزیکو در کاتالوگ فوق ارائه شده است.

دانلود کاتالوگ