مقالات آبزی پروری

توسط آبزیکو یکشنبه, 24 اسفند,1399
پرورش متراکم میگو و میزان اکسیژن محلول مورد نیاز میگو

اکسیژن محلـول در آب، مهـمتـرین عامـل محـدودکننده در پرورش متراکم میگو است. منابع تأمین کننـده اکسیژن در استخرهای پرورشی میگو از طریق انتشـار از هـوا، هواده های مکانیکی و تعویض آب می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 21 اسفند,1399
راه پیشگیری از بیماری لکه سفید در میگو

بیمـاری لکـه سفید در فصـول سـرد و بـارانی بیشـتر شـایع اسـت و در دمای 32 درجه سانتیگراد بیمـاری بنـدرت د یـده شـده اسـت در دمـای بـین 30 الـی 33 درجه سانتیگراد بروز بیماری لکه سفید به نسبت کـم و در 32

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 18 اسفند,1399
بیماری لکه سفید میگو

پـاتوژنهـای بـالقوه درحال حاضر به عنوان ساکنان طبیعی اکوسیستم‌میگو درمحـیط پـرورش هسـتند، بـدین دلیـل عوامـل اسـترس زا نقـش مهمـی را در حساسـیت میگـو بـه میکـروبهـای بیماریزا مـیتواننـد بـازی کنند

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 07 اسفند,1399
استخر پیش ساخته پرورش متراکم میگو

پیشرفت تکنولوژی و اختراع نوین تکنیک های آبزی پروری دنیا اثبات نموده است که استفاده از استخر پیش ساخته به دلیل کنترل مدیریتی و بهداشتی بالا میتواند جایگزین مناسبی برای سایر استخرهای پرورش میگو باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 04 اسفند,1399
سیستم های پرورش میگو

پرورش میگو با سیستم های متفاوتی در نقاط مختلف دنیا انجام میگرد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کشف متدهای جدید روش متراکم پرورش میگو قابل توجه می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 02 اسفند,1399
استخر پیش ساخته و مدیریت اصولی پرورش میگو

میـزان تولیـد میگـو در اسـتخرهای پرورشـی را میتـوان بـا اسـتفاده از تکنیکهای مـدرن پـرورش درسیستم نیمه مدار بسته و مداربسته با استفاده ازروش اصولـی و علمـی از طریق پرورش در استخر پیش ساخته افزایش داد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 29 بهمن,1399
استخر پیش ساخته به عنوان حوضچه قرنطینه و ضدعفونی

جهت كنتـرل عوامـل بيمـاريزا و جلـوگيری از شـيوع بيماری در بين ماهيان پرورشـی، ضـروری اسـت که در هر مرکز پرورشی حوضچه های قرنطينه و همچنین استخر های جداگانه ای را بـرای درمـان ماهيان بيمار، احداث کنند

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 26 بهمن,1399
استخر پرورش ماهی و رعایت نکات جلوگیری از بیماری

بعضی از عوامل بيمـاريزا ممكـن اسـت جـزء عوامـل اصـلی(اوليه) ايجاد بيماری در بـين ماهيـان حسـاس باشـند. لـذا كنترل نقل و انتقال مـاهی و تخـم ماهیان باید به گونه ای کنترل شود تا از گسـترش عوامل بیماری

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 12 اسفند,1398
پرورش ماهی در سیستم مدار بسته (RAS)

اصول کار در سيستم مداربسته در مزارع پرورشی، بر اساس گردش آب موجود در استخرها و احيای مجدد آن از لحاظ اکسيژن مورد نياز، تصفيه کردن مواد سمی، دفع مواد زائد، تنظيم PH و گندزدايی می باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 20 مهر,1398
ذخایر آبزیان به روش انجماد جنين

حفظ آبزیان از طریق انجماد جنین و تکنیک آن میتواند جنین ماهیان را برای مدت طولانی وبه صورت سالم درسرما نگهداری كند

ادامه مطلب...