طراحی، ساخت و اجرای سیستم آب و فیلتراسیون

  • خانه
  • طراحی، ساخت و اجرای سیستم آب و فیلتراسیون
طراحی، ساخت و اجرای سیستم آب و فیلتراسیون

طراحی، ساخت و اجرای سیستم آب و فیلتراسیون

تامین آب یکی از بخش های اصلی مزرعه پرورش ماهی هست و با توجه به موارد و شرایط ذیل سیستم های آب طراحی و اجرا می شود. ۱_ گونه آبزی مورد نظر ۲_ مقدار و تراکم تولید در واحد سطح ۳_ کیفیت و کمیت آب ورودی مزرعه ۴_ حجم سرمایه گذاری و زیر ساخت های موجود شرکت فنی مهندسی آبزیکو تخصصی ترین شرکت در زمینه آبزی پروری بوده و قادر به طراحی تمامی سیستم های آبرسانی و فیلتراسیون در صنایع آبزی پروری می باشد.