مقالات ماهی کپور

توسط آبزیکو سه شنبه, 09 دی,1399
خوراک اکسترود ماهی کپور

خوراک اکسترود ماهی کپور معمولی به نحوی فرموله و تولید شده است که تمامی احتیاجات غذایی این ماهی را در سنین مختلف تامین و رفع میکند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 22 اردیبهشت,1399
پرورش متراکم ماهی کپور

مزایای اصلی پرورش متراکم ماهی کپور به دلیل رشد سریع، امکان تکثیر مصنوعی، تغذیه و نگهداری به صورت متراکم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 15 اردیبهشت,1399
بیماری برانشيومايكوزيس ماهی آمور

بیماری برانشيومايكوزيس ماهی آمور يكـی ديگـر از بيماريهـای شـايع ماهیان پرورشـی كشور برانشيومايكوزيس شناخته است. این بیماری نیز موجبات تلفات بالایی را در مزارع پرورشی شده است.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 11 اردیبهشت,1399
خوراک ماهی کپور

درصدهای بکار برده شده مواد مغذی درجیره آبزیان، متاثر از نوع گونه، سایز ماهی، شرایط فیزیکو شیمیایی آب می باشد و متخصص تغذیه با در نظر گرفتن شرایط، از فرمول مختص هدف مورد نظر استفاده می کند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 28 بهمن,1398
روش پرورش ماهی کپور در استخر پیش ساخته

مقدار آب مورد نیاز برای پرورش ماهی کپور در استخر پیش ساخته 0/5-1لیتر در ثانیه با دمای 20-28درجه سانتیگراد میباشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
استخرماهیان گرمابی وعوامل موثر بر ضریب تبدیل غذا

عوامل موثر در ضریب تبدیل غذا که باید مورد توجه قرار گیرند عبارت است از: اکسیژن محلول،PH، اندازه غذا، نوع گونه، تولید مثل، ماهی هرز، آرامش در استخر

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
استخر پرورش ماهیان گرمابی و آماده سازی آن

با صرفه ترین توپوگرافی برای استخر ماهی آن است که به پرورش دهنده اجازه دهد استخر را با استفاده از شیب زمین از آب پر و تخلیه کند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
پرورش کپور ماهیان و کیفیت آب مزرعه آن

در پرورش کپور، میزان آب مورد نیاز با در نظر گرفتن کیفیت خاک بستر استخرها (نفوذپذیری خاک)، میزان تبخیر سطحی و تعویض آب در اثر فعل و انفعالت زیستی موجودات زنده استخر محاسبه می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
اصول غذادهی کپور ماهیان

4 اصل ثابت غذادهی کپور ماهیان: 1- کمیت غذا ثابت باشد 2- کیفیت غذا ثابت باشد 3- محل غذادهی ثابت باشد 4- زمان غذادهی ثابت باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
گونه های پرورشی کپور ماهیان

درپرورش کپور ماهیان باید توجه داشت که گونه‌های مختلف آن، از طبقات مختلف آب استخر تغذیه و زیست می‌کنند، همین مساله سبب استفاده از کلیه طبقات آبی می‌شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
ویژگی کپور ماهیان

کپور ماهیان یکی از مهمترین ماهیان گرمابی محسوب میشوند.مهمترین ماهیان پرورشی گرمابی مثل کپور معمولی ،آمور، فیتوفاگ و سرگنده متعلق به این خانواده است.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
استخر پرورش کپور و شکوفایی جلبک

در استخر پرورش ماهی، شكوفاي جليك از موارد بسيار مهم در تلفات ماهی میباشد و نسبت به گونه و عملكردشان، میتوانند به دو گروه مفید و غیر مفید تقسیم شوند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
ماهيان گرمابی و نوسانات اکسیژنی

ميزان اکسيژن محلول آب در ساعت 1 تا 3 عصر می بايست حداقل 15 ميلی گرم در ليتر باشد در غير اين صورت در شب با کمبود اکسيژن مواجه خواهيم بود.

ادامه مطلب...