توسط آبزیکو یکشنبه, 31 فروردین,1399
اثر پروبیوتیکها در تغذیه آبزیان

عملکرد پروبیوتیکها از طریق رقابت برای دستیابی به مواد مغذی، رقابت در جایگاه اتصال، تغییر در متابولیسم باکتریها و با تحریک سیستم ایمنی میزبان مانع از تکثیر باکتری های بیماری زا در لوله گوارش میشوند و

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 25 فروردین,1399
توصیه های بهداشتی کرونا در بازار فروش ماهی

به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در مرحله اول باید تجمع افراد،اعم از فروشندگان و خریداران ماهی به حداقل ممکن برسد ودر صورت امکان خرید و فروش اینترنتی حاصل گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 فروردین,1399
روشهای ضدعفونی ماهیان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا

ضدعفونی ماهیان به منظور جلوگیری از شیوع ویرووس کرونا و رعایت حداکثر موارد ایمنی و بهداشتی در مزارع پرورش ماهی امری ضروری محسوب می شود

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 فروردین,1399
ضدعفونی تجهیزات پرورش ماهی برای جلوگیری از شیوع کرونا

ضمن استفاده از محلولهای ضدعفونی، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برای افراد بسیار ضروری میباشد لذا باید در تماس با این مواد از ماسک و دستکش استفاده شود

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 فروردین,1399
روشهای پیشگیری در مزارع پرورش ماهی از انتشار کرونا

برای جلوگیری از انتشار ویروس عامل بیماری کرونا با رعایت دقیق نکات بهداشتی میتوان از انتقال و انتشار این ویروس جلوگیری کرد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 25 فروردین,1399
آبزیان باعث انتقال ویروس کرونا می شوند؟

شواهد نشان میدهد که این ویروس خاستگاه جانوری دارد. هنوز به درستی مشخص نیست چه جانوری منشاء این بیماری بوده و راه انتقال چگونه بوده است.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
کیفیت آب و تغذیه در پرورش متراکم میگو

درپرورش متراکم میگو، کیفیت، کمیت آب مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد. بهترین نرخ تبدیل غذا به رشـد وقتی به دسـت می آيدکـه غلظت اکسـیژن بالای چهـار میلی گرم در لیتر اسـت.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
پرورش متراکم میگو

در کشت متراکم میگو كيفيت پست لاروها در بازدهی پرورش بسـیار تعیین کننده اسـت. لذا بایـد خرید پسـت لارو از سـالنهایی باشـد که کلیه کارهـای کیفـی مراحـل لاروی میگو را انجام داده باشـند

ادامه مطلب...