توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
خوراک خاویاری

رفتار و عادات تغذیه ای ماهیان خاویاری و ضرورت اهمیت به تغذیه این ماهیان در زمانیکه به عنوان مولد محسوب میشوند(جهت روند تکثیر یا تولید خاویار) باعث شده که توجه به خوراک این گونه امری ضروری محسوب گردد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 14 مهر,1398
خوراک ماهی واصول نگهداری و مصرف آن

عوامـل ایجاد کننده فسـاد درخوراک شامل: عوامـل شـیمیایی ماننـد اكسیداسیون چربیها كه توسط فعالیت آنزیمها رخ میدهد.آنزیمها در اثر فعالیت سبب ایجاد تغییرات دررنگ، طعم،تركیب و در نهایت فسادغذا میشوند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 شهریور,1398
خوراک مولدین خاویاری با فرمول ویژه در شرکت آبزیکو

خوراک خاویاری، مخصوص مولدین با فرمول ویژه و بالانس مناسبی از نیاز های تغذیه جهت افزایش کیفیت خاویار و راندمان تکثیر به سفارش شرکت آبزیکو در شرکت آبزیکو

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 شهریور,1398
خوراک بچه ماهی خاویاری با فرمول ویژه

خوراک ویژه مخصوص بچه ماهیان خاویاری با فرمول ویژه وبا ترکیبات ویژه دارای کیفیت و قابلیت های خاص با تناژمحدود در شرکت آبزیکو

ادامه مطلب...