توسط آبزیکو پنجشنبه, 18 اردیبهشت,1399
پرورش میگو و قارچهای مزارع پرورشی

آبزیان از جمله میگوها قابلیت های چند گانه از حیث جلوگیری از بیماریها و تامین سلامتی را دارا می باشند لذا تحقیق و ارائه راهکارها در خصوص هر یک از عوامل بیماری زا می تواند گره ای از مشکلات آبزی پروری ر

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
کیفیت آب و تغذیه در پرورش متراکم میگو

درپرورش متراکم میگو، کیفیت، کمیت آب مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد. بهترین نرخ تبدیل غذا به رشـد وقتی به دسـت می آيدکـه غلظت اکسـیژن بالای چهـار میلی گرم در لیتر اسـت.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
پرورش متراکم میگو

در کشت متراکم میگو كيفيت پست لاروها در بازدهی پرورش بسـیار تعیین کننده اسـت. لذا بایـد خرید پسـت لارو از سـالنهایی باشـد که کلیه کارهـای کیفـی مراحـل لاروی میگو را انجام داده باشـند

ادامه مطلب...