توسط آبزیکو دوشنبه, 04 اسفند,1399
سیستم های پرورش میگو

پرورش میگو با سیستم های متفاوتی در نقاط مختلف دنیا انجام میگرد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کشف متدهای جدید روش متراکم پرورش میگو قابل توجه می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 02 اسفند,1399
استخر پیش ساخته و مدیریت اصولی پرورش میگو

میـزان تولیـد میگـو در اسـتخرهای پرورشـی را میتـوان بـا اسـتفاده از تکنیکهای مـدرن پـرورش درسیستم نیمه مدار بسته و مداربسته با استفاده ازروش اصولـی و علمـی از طریق پرورش در استخر پیش ساخته افزایش داد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 18 اردیبهشت,1399
پرورش میگو و قارچهای مزارع پرورشی

آبزیان از جمله میگوها قابلیت های چند گانه از حیث جلوگیری از بیماریها و تامین سلامتی را دارا می باشند لذا تحقیق و ارائه راهکارها در خصوص هر یک از عوامل بیماری زا می تواند گره ای از مشکلات آبزی پروری ر

ادامه مطلب...